Η Εταιρεία

Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία

Έτος Ιδρύσεως 1961

από τις ιστορικότερες επιστημoνικές εταιρείες της Ελλάδος.

Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961. Είναι μία από τις πιο ιστορικές επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδος και η ίδρυσή της αποτελεί πρωτοβουλία αξιόλογη για τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα.

Μέλη της είναι ιατροί κυρίως Αγγειοχειρουργοί, αλλά και άλλων ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων.

Σκοπός της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή και η επιστημονική προώθηση γενικά των αγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα, η οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, μόνη ή σε συνεργασία με άλλες παρεμφερούς αντικειμένου ελληνικές ή ξένες επιστημονικές εταιρίες, ο προγραμματισμός και η εκπόνηση ερευνών που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο των τομέων τους οποίους η Εταιρεία εξυπηρετεί, η συνεργασία με άλλες ελληνικές ή ξένες παρεμφερούς αντικειμένου επιστημονικές εταιρείες και η οργάνωση πανελληνίων ή διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία στοχεύει σε τέσσερεις άξονες: την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕ είναι αιρετά και ορίζονται μετά από εκλογές που διεξάγονται ανά διετία. Στόχος μας επίσης είναι η προσέλκυση ειδικά των ειδικευομένων στην Αγγειοχειρουργική ειδικότητα ιατρών, καθιερώνοντας επιπλέον όργανο της Εταιρείας μας την «Επιτροπή Ειδικευομένων Ιατρών», με ανάλογες αρμοδιότητες.

Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία αποτελεί ένα καταξιωμένο φορέα 60 και πλέον ετών, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί το θεσμικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής. Οι αγγειακές παθήσεις είναι πολυάριθμες. Οι αγγειοδυσπλασίες,  η νόσος των καρωτίδων, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα ανευρύσματα, ο διαχωρισμός, οι αγγειίτιδες, η ισχαιμία του εντέρου, η νεφραγγειακή υπέρταση, η ισχαιμία των κάτω άκρων, η χρονία φλεβική νόσος, η θρομβoεμβολική νόσος, το τραύμα, το λεμφοίδημα είναι μερικά από τα νοσήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των αρτηριών, των φλεβών και των λεμφαγγείων του ανθρώπου. Οι συνέπειες – επιπλοκές των αγγειακών παθήσεων εμφανίζονται σχεδόν σε όλο το ανθρώπινο σώμα αποτελώντας αντικείμενο ενασχόλησης μάλλον όλων των ειδικοτήτων της Ιατρικής αλλά και άλλων επιστημών. Σήμερα πλέον υπάρχει ανάγκη για τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση τόσο σε ασθενείς όσο και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Σε αυτές τις καταστάσεις ο ρόλος του Αγγειοχειρουργού είναι πρωταρχικός και καθοριστικός.

Η διοργάνωση ανά διετία του Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής καθώς και επιστημονικών εκδηλώσεων αυτόνομα ή σε συνεργασία, με άλλες ελληνικές ή ξένες επιστημονικές εταιρείες ή Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν εργαλεία υλοποίησης των στόχων και προσδοκιών μας.

Οι εκδηλώσεις αυτές, μαζί με κλινική εξέταση του κοινού από τα μέλη μας, τυγχάνουν τεκμηριωμένα μεγάλης εκτίμησης και αντιμετωπίζονται θερμά από μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας. Επί πλέον, ο ριζικά ανανεωμένος ιστόχωρος της Εταιρείας μας, φιλοδοξούμε να αποτελέσει πόλο τεκμηριωμένης ενημέρωσης και επιστημονικής αναζήτησης.

              Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

     Χρήστος Μπακογιάννης                                   Βασίλειος Τσιλιγγίρης